Du er her

Helsekompetanse 2013

Skrevet av Tore Høgås man, 05/09/2016 - 09:32

Konferansen Helsekompetanse 2013 ble arrangert 25.april 2013 på Linken - Forskningsparken Møtesenter i Tromsø.
Tema var E-læring som god medisin i møte med Samhandlingsreformen.


Lek og lær - velkommen til fremtidens Helsekompetanse


Kirsten Eriksen
Seksjonsleder, Helsekompetanse
Tore Høgås
Prosjektleder, Helsekompetanse

Kirsten Eriksen, seksjonsleder Helsekompetanse ønsket velkommen til konferansen og innledet med å tegne fremtidsbildet mot 2030. Antall eldre øker betraktelig i årene som kommer, vi lever lengre og får mer sammensatte kroniske sykdommer. Samtidig synker tilgangen til arbeidskraften, det vil bli kamp om den beste helsekompetansen. Vi må tenke nytt, satse på å gi rett kompetanse – til rett tid – på rett sted. Fremtidens vinnere er de som skaper spennende arbeidsplasser, hvor læring og utvikling er sentral. Dagens unge lærer på nye måter, og vi må legge til rette for læring der folk er. Teknologien er i rask utvikling og utvikling av e-læring må legge til rette for læring på alle digitale arena som pc, nettbrett og andre mobile enheter.

Tore Høgås, prosjektleder på Helsekompetanse, introduserte oss for bruk av spill (serious games) og spillteknikker (gamification) i e-læring. Gjennom et spill med deltagerne, viste Høgås at data- og videospill er vårt nyeste og største massemedium. Det påvirker derfor mange deler av samfunnet. Rene spill kan brukes i blant annet helsesektoren og utdanninger, mens spillteknikker kan brukes til å løse forskjellige problemer innen blant annet miljøvern og folkehelse. Helsekompetanse satser derfor på å utforske mulighetene og utvikle produkter innen dette feltet, og lager nå sitt første læringsspill i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.


Kompetanseutvikling i kvalitetsperspektiv


Hilde Rolandsen
Eierdirektør, Helse Nord RHF

Hilde Rolandsen, Eierdirektør i Helse Nord RHF fokuserte i sitt innlegg på at kvalitet handler om kompetanse og at kompetanse må settes i system. Vi må bli bedre på dokumentasjon slik at innsats og nivå på helsetjeneste styres etter hvor behovet er størst. Overforbruk av helsetjeneste er et større problem enn underforbruk. Hva er beste kliniske praksis, vet vi det, har vi gode nok kvalitetssystem, spør Rolandsen. Vi må ha kvalitetssikrede behandlingslinjer, kvalitet handler om kompetanse og lik praksis må settes i system. E-læring er og vil være et viktig verktøy for å få til bedre kvalitet i helsetjenesten. Og når alle skal spille sammen i et symfoniorkester må vi kjenne de samme notene.


Kan vi bruke Facebook og Twitter i kampen mot Clamydia?


Thomas Schopf
Lege, NST

Thomas Schopf er hudlege og forsker på NST. Han forteller om høy forekomst av Klamydia hos unge mennesker. Ungdommer opplever ikke at de kan bli «pasienter» og er lite bevisst over risikoen hvis behandling uteblir. Thomas er opptatt av å formidle kunnskap på de kanaler der ungdommen er. Sjekkdeg.no er en virtuell klinikk hvor en bruker avatar for å få skape nærhet til læringen. Klinikken gir tilgang til ulike arena hvor unge typisk ferdes. Film, tekst og bilder brukes for å lære om ulike kjønnssykdommer, seksualitet, grensesetting og prevensjon. Dette er et forskningsprosjekt som skal se på hvordan sosial media kan brukes i kampen mot Klamydia.


Mangfold i fleksibel læring - nyttig i kompetanseformidling


Hans Lander og Marianne Larsen
RVTS Nord

Marianne Larsen og Hans Lander fra RVTS informerte om oppdraget de har vedrørende kompetanseheving til kommuner i Nord-Norge innen flyktningehelse, vold og selvmordsproblematikk. Ved å ta i bruk nettbaserte løsninger når de ut til mange flere enn tradisjonelle møter, seminarer, kurs og konferanser gir mulighet til. Et kurs de utviklet i 2011 vil nå bli gjenbrukt i høyskoleutdanning i Narvik. I tillegg skal de utvikle fagnett for alle kriseteam i region nord. RVTS har også utviklet konferanse på nett, et tradisjonelt konferansekonsept som er tilpasset web. Mulighetene er mange og RVTS vil fortsette med å videreutvikle metodikken.


En suksesshistorie fra Karmøy - hva gjorde forskjellen?


Marit Elin Hansen
Virksomhetsleder, Karmøy kommune

«Vår viktigste ressurs er kompetente, reflekterte og engasjerte medarbeidere», sa Marit Elin Hansen, virksomhetsleder i Karmøy kommune. De har tatt et strategisk valg; alle ansatte som arbeider med utviklingshemmede skal gis kompetanseløft og skape en felles faglig plattform. Med god lederforankring, god lokal organisering og e-læring som verktøy nådde de målene. Kursene hadde en god pedagogisk design og refleksjon på egen praksis har gitt uttelling. Marit Elin refererer til en av de ansatte som sier at «Jeg ser på brukeren med nye øyne etter e-læringskursene og videreutdanningen»


Fremtidens e-læring. Hvor, når og hvordan?


Børge Warvik
Utviklingsleder, Helsekompetanse

Børge Warvik, utviklingsleder Helsekompetanse fortalte hvordan rollen som sluttbruker er i endring. Statistikk viser at stadig flere benytter nye kanaler (mobiltelefon, nettbrett og lignende) for tilgang til internett. Statistikken viser også at vi er mer på nett enn noen gang og at brukere tar e-læring like mye på kveld som dagtid. Samtidig er også standarden for hvordan en lager nettsider, HTML, i utvikling. Dette er momenter som må med når en planlegger e-læring i fremtiden.


Hvorfor åpen, hvorfor fri, hvorfor OpenMentality


Morten Amundsen
Direktør, FriProgsenteret

Morten Amundsen er Direktør for FriProgsenteret. Deres mål er å etablere en kultur for deling, gjenbruk og samarbeid om offentlige IT løsninger og digitalt innhold. Grunnfilosofien er å dele tanker, dele ideer og løse problemer i fellesskap. Et slikt delingsfellesskap gis mulighet til å utvikle flere tjenester på samme plattform. Tjenester utviklet av det offentlige skal deles av det offentlige.